กรมรบพิเศษที่ 3 ค่ายเอราวัณ

ประกาศจากกรมรบพิเศษที่ 3

เพื่อให้ชื่อเว็บไซต์มีความเหมาะสมกับภาระกิจของหน่วย

จึงได้ดำเนินการเปลี่ยนชื่อเว็บไซต์เป็น

http://www.sor.mi.th/

ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป

ระบบจะเปลี่ยนไปยังเว็บไซต์ใหม่ ภายใน 10 วินาที โดยอัตโนมัติ